NCKH

(Cập nhật ngày: 16/1/2017)

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐHDL PHƯƠNG ĐÔNG

 


Số    844     /TB-ĐHPĐ-ĐT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày     08    tháng   12     năm 2016

THÔNG BÁO

(V/v Kế hoạch triển khai Quy chế xét tặng Giải thưởng “Sinh viên nghiên cứu khoa học” theo Thông tư số 18/2016/TT-BGD ĐT ngày 22/06/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)

 

1/ Để triển khai Thông tư số 18/2016/TT-BGD ĐT ngày 22/06/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành Quy chế xét tặng Giải thưởng “Sinh viên nghiên cứu khoa học”,  Hiệu trưởng yêu cầu các đơn vị tổ chức thực hiện các hoạt động sinh viên nghiên cứu khoa học cấp khoa, cấp trường và cấp Bộ theo kế hoạch tiến trình công việc như sau:

 

Thời gian (hàng năm)

Nội dung công việc

Yêu cầu tổ chức

Thành phần tham gia

Mẫu biểu, Hồ sơ

Quy định

Tháng 4

 

Phổ biến kế hoạch và phát động phong trào SV NCKH đến đội ngũ CBGV và SV.

 

- Phổ biến nội dung đến từng GV, SV để SV tích cực đăng ký đề tài NCKH

- Chủ nhiệm Khoa,

- Cố vấn học tập,

- GV,

- SV

- Mẫu SVNCKH 01- đề xuất đề tài

- Mẫu SVNCKH 02- Thuyết minh đề tài NCKH của SV

- Mẫu SVNCKH 03- Thông tin về sinh viên tham gia đề tài

 

Phụ lục SVNCKH 01 - Yêu cầu với đề tài, thành viên tham gia, và kinh phí, thời gian thực hiện

Tháng 5

01/5-15/5

Tổ chức xét duyệt đề tài SV NCKH

Chọn đề tài cấp Khoa và đề tài cấp trường

- HĐ KH&ĐT cấp khoa

- Mẫu SVNCKH 04- Phiếu nhận xét đề tài NCKH của SV

- Mẫu SVNCKH 05- Biên bản họp HĐ cấp khoa xét đề tài NCKH của SV

Phụ lục SVNCKH 02 - Danh sách các đề tài cấp khoa và cấp trường được chọn.

Tháng 5

16/5-31/5

Xét duyệt đề tài NCKH của SV cấp trường

Dựa trên tỷ lệ sinh viên của các khoa và chất lượng nội dung đề tài để HĐ KH&ĐT cấp trường phê duyệt và cấp kinh phí đề tài SV NCKH cấp trường

- HĐ KH&ĐT cấp trường

Hồ sơ gửi đề tài NCKH cấp trường gồm:

- Mẫu SVNCKH 01

- Mẫu SVNCKH 02

- Mẫu SVNCKH 03

- Mẫu SVNCKH 04

- Mẫu SVNCKH 05

- Tờ trình đề nghị của Chủ nhiệm Khoa và Phụ lục SVNCKH 02

Ra quyết định phê duyệt và hợp đồng trong tháng 5

Tháng 9

Báo cáo tiến độ các đề tài

Các khoa lựa chọn tổ chức để sinh viên thuyết trình hoặc làm báo cáo có chữ ký của GV HD

- HĐ KH&ĐT cấp khoa,

- GVHD,  chủ nhiệm đề tài và các thành viên tham gia

- Mẫu SVNCKH 06- Báo cáo tiến độ

Gửi báo cáo tiến đề về trường với các đề tài cấp trường

Tháng 1, Tháng 2

Nghiệm thu các đề tài NCKH cấp trường

- Các Khoa có tờ trình đề xuất HĐ chuyên ngành để nghiệm thu các đề tài cấp trường.

- Trường ra quyết định thành lập HĐ nghiệm thu

- Khoa tổ chức nghiệm thu

 

- HĐ KH&ĐT cấp Khoa,

- HĐ nghiệm thu;

- GVHD,  chủ nhiệm đề tài và các thành viên tham gia

Mẫu SVNCKH 07- Phiếu nhận xét nghiệm thu đề tài NCKH của SV

- Mẫu SVNCKH 08- Biên bản họp HĐ nghiệm thu đề tài NCKH của SV cấp trường

- Mẫu SVNCKH 09- Báo cáo tổng kết đề tài

- Mẫu SVNCKH 10-  Thông tin kết quả của đề tài

- Minh chứng về công bố khoa học từ kết quả nghiên cứu của đề tài trên các tập chí hoặc nhận xét, đánh giá của cơ sở áp dụng nghiên cứu của đề tài (nếu có)

- Tờ trình báo cáo kết quả nghiệm thu và đề nghị thanh lý hợp đồng.

- 01 đĩa CD lưu giữ nội dung báo cáo tổng kết đề tài.

- Gửi các dữ liệu trên vào email: dulieu.nckhpdu@gmail.com để làm dữ liệu điện tử và đăng trên trang Web của trường

Phụ lục SVNCKH 03 - Danh sách đề tài đã nghiệm thu ĐẠT gửi về trường được sắp xếp theo thứ tự chất lượng đề tài từ CAO đến THẤP

Tháng 3

Tổ chức Hội thảo SV NCKH cấp trường

- Các Khoa gửi về HĐ KH&ĐT dự kiến khách mời tham dự của đơn vị

- Phòng Đào tạo lập kế hoạch nội dung chương trình Hội thảo trình Hiệu trưởng quyết định.

- HĐ KH&ĐT cấp trường, Khoa,

- Phòng Đào tạo

- Các đơn vị liên quan phối hợp

- Kỷ yếu Hội thảo

- Tóm tắt Hội thảo

- Chương trình Hội thảo

- Báo cáo kết quả Hội thảo.

- File mềm lưu dữ liệu trên, đăng trên trang Web của trường

 

 

Tháng 4

- HĐ KH&ĐT cấp trường chọn đề tài gửi xét tặng Giải thưởng “SV NCKH” cấp Bộ

- Chủ nhiệm đề tài nộp hồ sơ và bản điện tử về trường trước 30/4

- HĐ KH&ĐT cấp trường, Khoa,

- Phòng Đào tạo

- GVHD, Chủ nhiệm đề tài

Theo Điều 8 TT 18/2016/TT-BGD ĐT ngày 22/06/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

- Trường nộp hồ sơ và bản điện tử cho  BTC Giải thưởng SV NCKH cấp Bộ trước 30/5

 

2/ Lưu ý: Với năm học 2016-2017, thực hiện theo thông báo số ...../QĐ-ĐHPĐ-ĐT ngày ......................... của Hiệu trưởng.

 

Các văn bản kèm theo thông báo này xem trong email: khcn.pdu@gmail.com; password: pdu116116, bao gồm:

- Quy chế xét tặng Giải thưởng “Sinh viên nghiên cứu khoa học” - Thông tư số 18/2016/TT-BGDĐT ngày 22/06/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

- Các mẫu biểu và Phụ lục các Quy định của trường.

 

Đề nghị các đơn vị nghiêm túc tổ chức triển khai thực hiện.

 

 

 

Nơi nhận: 

- Các đơn vị;

- Lưu VP, ĐT.                                                            

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

PGS.TS Vũ Phán

 dăng ký xét tuyển
Thống kê truy cập
Số người trực tuyến: 13
Số người đã truy cập: 1601906