NCKH

(Cập nhật ngày: 21/5/2018)
Về tổ chức thi kết thúc học phần (Kèm theo Quyết định số 312 /QĐ – ĐHPĐ-ĐT, ngày 11 tháng 05 năm 2018 của Hiệu trưởng Trường ĐHDL Phương Đông)

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Văn bản này quy định cụ thể về nhiệm vụ, quyền hạn của các đơn vị, cá nhân trong công tác tổ chức thi kết thúc học phần các bậc học do Trường Đại học dân lập Phương Đông tổ chức đào tạo.
2. Đối tượng áp dụng: Quy định này áp dụng với các đơn vị, cá nhân có tham gia vào kỳ thi kết thúc học phần các bậc học, chương trình đào tạo do trường ĐHDL Phương Đông tổ chức gồm :
- Trưởng các đơn vị, giảng viên, cán bộ thuộc các Khoa, Trung tâm, phòng, ban liên quan.
- Sinh viên, học viên tham gia kỳ thi kết thúc học phần thuộc các bậc đào tạo, các chương trình đào tạo của trường ĐHDL Phương Đông.

Điều 2. Mục đích, yêu cầu

1. Đảm bảo cho công tác tổ chức thi kết thúc học phần cho sinh viên, học viên (sau đây gọi tắt là người học) được thực hiện nghiêm túc theo đúng quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
2. Đảm bảo tính độc lập giữa quá trình dạy, học và thi đánh giá kết quả học phần.
3. Đảm bảo sự công bằng, chặt chẽ và khách quan trong công tác đánh giá kết quả học tập của người học, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo của Trường.

Điều 3. Hình thức, thời gian thi và lịch thi

1. Hình thức thi kết thúc học phần có thể là thi viết (trắc nghiệm hoặc tự luận), thi trắc nghiệm trên máy tính, thi vấn đáp, viết tiểu luận, làm Đồ án, thi trên máy tính (đối với môn tin học, ngoại ngữ…) hoặc kết hợp giữa các hình thức trên. Hình thức thi được Hiệu trưởng phê duyệt và được giảng viên công bố công khai cho người học khi bắt đầu học.
2. Thời gian thi:
- Cuối mỗi kỳ học hoặc đợt học (đối với học lại, học nhanh, học cải thiện điểm), Nhà trường tổ chức một kỳ thi chính và một kì thi phụ để thi kết thúc học phần. Kì thi phụ dành cho người học không tham dự kì thi chính hoặc có học phần bị điểm F ở kì thi chính và được tổ chức sớm nhất là 2 tuần sau kì thi chính
- Thời gian thi cho các sinh viên chính quy theo kế hoạch học tập chuẩn được phân bố đều trong 3÷4 tuần cuối học kỳ chính và 1 tuần cuối học kỳ hè.
- Thời gian dành cho ôn thi mỗi học phần tỷ lệ thuận với số tín chỉ của học phần đó, ít nhất là 01 ngày cho một tín chỉ. Kỳ thi kết thúc học phần được tổ chức theo từng lớp học hoặc chia nhỏ hơn nếu cần thiết.
- Thời gian làm bài thi
+ Với hình thức thi viết (tự luận hoặc trắc nghiệm trên giấy): Những học phần từ 03 tín chỉ trở xuống: thời gian làm bài thi tối thiểu là 60 phút và tối đa là 90 phút. Những học phần từ 04 tín chỉ trở lên: thời gian làm bài thi tối thiểu là 90 phút và tối đa là 120 phút.
+ Các hình thức thi khác: căn cứ theo yêu cầu của học phần cụ thể, Khoa, Trung tâm, Bộ môn đề nghị Hiệu trưởng quyết định thời gian thi (qua phòng Đào tạo)
3. Lịch thi
- Trên cơ sở kế hoạch học tập năm học, các Khoa, trung tâm gửi lịch thi dự kiến của đơn vị mình về phòng Đào tạo muộn nhất trước khi kết thúc học phần 04 tuần. Phòng Đào tạo điều chỉnh, hoàn thiện lịch thi và công bố lịch thi trước khi kết thúc học kỳ, đợt học 2 tuần. Phòng Đào tạo thông báo lịch thi về các Khoa, trung tâm và các Khoa, Trung tâm thông báo cho người học được biết.
- Lịch thi cho sinh viên hệ chính quy được tổ chức từ thứ 2 đến thứ 7 trong tuần. Các hệ đào tạo khác thì tùy theo thời gian học cụ thể để bố trí lịch thi.
- Lịch thi được bố trí sao cho người học đăng ký học tập theo đúng quy định không bị trùng buổi thi.


Xem toàn bộ văn bản tại đây.


dăng ký xét tuyển
Thống kê truy cập
Số người trực tuyến: 9
Số người đã truy cập: 201110