QUY CHE - QUY CHẾ

Quy chế

Quy định về tổ chức kỳ thi kết thúc học phần
(21/5/2018)
Về tổ chức thi kết thúc học phần (Kèm theo Quyết định số 312 /QĐ – ĐHPĐ-ĐT, ngày 11 tháng 05 năm 2018 của Hiệu trưởng Trường ĐHDL Phương Đông)
[143] - Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tin chỉ của trường ĐH Phương Đông
(16/1/2017)
Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tin chỉ của trường ĐH Phương Đông, số 143/QĐ-ĐHPĐ-ĐT ngày 13 tháng 3 năm 2014

Thông báo quan trọng
Chuẩn đầu ra
Lich cong tac tuan
ba công khai

Đối tác

Liên kết website

dăng ký xét tuyển